Menu:

SYPOL.BE - Het Syndicaat van de Belgische Politie


SYPOL.BE is een dynamische, politiek neutrale en zelfstandige organisatie die aan geen enkele generale staf of directie schatplichtig is.
 
Onze vakbond staat open voor alle politieambtenaren, tot welke rang of kader ze ook behoren.  Hij bouwt verder op de stevige basis die eerder de Autonome Vakbond van de Gerechtelijke politie [AVGP] en de Syndicale Federatie van de Belgische Politiediensten [SFBP] legden.
 
De politiehervorming in dit land verplichtte tot de oprichting van deze nieuwe vakbond; de traditionele vakbonden verdedigden het bijzondere karakter van een politieorganisatie immers nauwelijks of niet.  SYPOL.BE doet dat net wel en verdient daarom uw vakbond te zijn.
 
Onze communicatiemiddelen daartoe ontsnapten niet aan de vooruitgang.  De website www.sypol.be draagt bij tot de uitwisseling van ideeën,  ideeën die niet geuit kunnen worden dienen immers tot niets…
 
Sinds meer dan 15 jaar is onze vakbond bij Koninklijk Besluit officieel erkend.  Onze afdeling ‘Staatsveiligheid’ is reeds representatief, de afdelingen ‘Politie’ en 'EPI' timmeren nog aan de weg.  Dit heeft nadelen voor die afdelingen: geen recht om deel te nemen aan officiële onderhandelingen, geen permanente afgevaardigden, geen syndicale premie voor de leden, geen syndicaal verlof voor de afgevaardigden, … 
 
Maar die situatie heeft ook voordelen!  Zoals professor emeritus sociologie aan de universiteit van Parijs, de heer Bernard Francq, op een studiedag ingericht door het CPS [Centrum voor politiestudies] werd georganiseerd, terecht opmerkte:  SYPOL.BE is een vrijbuiter die licht naar een onafhankelijke rechter stapt omdat de vakbond in zijn strijd voor rechtvaardigheid voor elke politieambtenaar geen rekening hoeft te houden met ingewikkelde geschriften, omzendbrieven en andere administratieve obstakels.  Het moge bovendien een geruststelling zijn dat onze organisatie wordt geleid door veldwerkers die uw problemen begrijpen omdat ze er zélf dagdagelijks mee geconfronteerd worden!
 
En uiteraard zijn andere vakbondsrechten onvervreemdbaar: de tussenkomst bij de overheid voor het gemeenschappelijk of individueel belang van een lid, bijstand aan de leden op tuchtrechterlijk of medisch administratief vlak, verdediging bij de geschiktheidbeoordelingen, de zogenaamde ‘evaluaties’, het ontvangen van alle documentatie met betrekking tot het beheer van het personeel, het uithangen van vakbondberichten ad valvas, …, gelden net zo goed voor SYPOL.BE als voor representatieve vakbonden.
 
We moeten  - niet zonder enige bitterheid -  vaststellen dat, 15 jaar na de politiehervorming, bepaalde representatieve vakbonden nog steeds niet begrepen hebben dat de bijzondere aard van het politiestatuut dagelijks verdediging behoeft…  Steeds weer trachten politieke of politiële onverlaten, met de steun van één of meerdere representatieve vakbonden, te beknibbelen op de voordelige voorwaarden van het statuut…  Aan de minder voordelige voorwaarden verandert natuurlijk niets, integendeel, er komen er steeds meer bij! 
 
Daartegen blijven SYPOL.BE en bevriende politieorganisaties vechten door, onder meer, naar de onafhankelijke rechter te stappen, zowel bij de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, burgerlijke en strafrechterlijke rechtbanken, arbeidsrechtbanken en -hoven, …  Dit leidde in het leeuwendeel van de gevallen tot de aanpassing van wetgeving, wettelijke teksten en andere discriminerende schikkingen.  Het was  - en is -  dan ook verwonderlijk vast te moeten stellen dat bepaalde andere vakbonden hun leden verboden hebben dergelijke stappen te zetten.  Er duiken immers weer nieuwe denkrichtingen op over, bijvoorbeeld, de aanpassing van de regelgeving van de tuchtwet, de teksten over de vervroegde opruststellingen, …, die tot dergelijke stappen zullen nopen.
 
De leden van SYPOL.BE  - en alleen zij - genieten van een professionele gerechtelijke bijstand die door Ethias wordt verzekerd, een vrije keuze van advocaat laat en de dekking van risico’s, gelopen binnen het beroep, op maximaal 12 500€ bepaalt. 
 
Onze juridische dienst, de motor van onze vakbondpolitiek, staat ter beschikking van de politieambtenaren voor elke raad of elk probleem.  Duur, dat wel, maar grensverleggend en onvermoeid strijdend tegen elke onrechtmatigheid… en dat zijn er nogal wat!
 
Een solidariteitsfonds maakt het mogelijk de leden een geboorte- en adoptiepremie aan te bieden.  Ook een overlijdenspremie is voorzien, en we hopen oprecht die nooit te moeten uitkeren… 
 
De dienst ‘marketing’ tracht uw lidmaatschap zichtbaar te maken voor collegae met voorwerpen die hun nut hebben binnen de politie: kalenders, schrijfgerei, …
 
Het geldelijke beheer van onze organisatie wordt waargenomen door een boekhoudbedrijf.  Onze fondsen komen uitsluitend van de lidgelden van de leden. De lidgelden die via domiciliëring kunnen betaald worden, maken het ons mogelijk de vakbond en zijn strijd te beheren.  Anders dan bij de representatieve vakbonden ontvangt SYPOL.BE dus geen eurocent van de Staat of welke andere instelling dan ook.
 
Op de website worden de leden ingelicht over alle acties die ondernomen worden en die het hele politielandschap bestrijken.
 
Als veldwerkers menen we elke politieambtenaar de steun, de omkadering en de dienstverlening aan te kunnen bieden waarop hij of zij recht heeft.  De geestdrift is zo groot dat verschillende oprustgestelde collegae hulp bieden binnen het secretariaat.  Die zijn er wél niet tijdens het weekeinde of de avonden.  Uiteindelijk heeft iederéén recht op een sociaal leven.  Daarom vragen we- bij voorkeur - de mail te gebruiken om antwoorden te bekomen op uw vragen.
 
e-mail :                admin@sypol.be
secretariaat :       admin@sypol.be
juridische dienst: admin@sypol.be
boekhouding:      dom@sypol.be
Persverantwoordelijke Vlaanderen : Ruddy Callewaert – 0486 / 87.33.71 ruddy.callewaert@sypol.be

Er is nog steeds plaats voor professionele vrijwilligers die als contactpersoon of afgevaardigde binnen hun dienst onze  - en dus ieders -  belangen willen verdedigen.  Laat ons wat weten op:
 
admin@sypol.be


Tot binnenkort?
 
De voorzitter,
Hendrik RENAERS